X
İnternet sitemizde size daha iyi bir hizmet sunmak, size sosyal medyada sunulan içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezlere dair detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı incelemenizi rica ederiz. Tüm çerezleri kabul et Yalnızca zorunlu çerezleri kabul et
Assos Ida Costa Hotel Assos Ida Costa Hotel
ENG

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. (“İda Costa”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin İda Costa tarafından işlenmesine yönelik esaslar konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

İda Costa tarafından siz değerli müşterilerimizin işlenen kişisel verileri ve bu verilere ilişkin işleme amaçlarına aşağıda yer verilmektedir:

Veri Kategorileri İşleme Amaçları
Kimlik Verileri

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

- İda Costa tarafından sağlanan otelcilik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Otelcilik faaliyetlerinin ve bu kapsamda sunulan SPA & fitness hizmeti, restoran hizmeti gibi yan faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi

- Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

- Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

- Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

- Talep ve şikayetlerin takibi ve yönetimi

- Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi

- Organizasyon ve etkinlik hizmetlerinin sunulması ve yönetimi

- Pazarlama analiz ve süreçlerinin çalışmalarının yürütülmesi

- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

- Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İletişim Verileri

- İda Costa tarafından sağlanan otelcilik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Otelcilik faaliyetlerinin ve bu kapsamda sunulan SPA & fitness hizmeti, restoran hizmeti gibi yan faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi

- Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

- Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

- Talep ve şikayetlerin takibi ve yönetimi

- Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi

- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

- Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

- Fiziksel mekan güvenliğinin temini

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Verileri

- Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

- Talep ve şikayetlerin takibi ve yönetimi

- Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi

- Pazarlama analiz çalışmalarının ve süreçlerinin yürütülmesi

- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Sağlık Bilgileri

COVID-19 salgını dolayısıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili makamlarca alınmış tedbirler kapsamında, COVID-19 Bilgilendirme Formu aracılığıyla aldığımız kişisel verilerinize ilişkin olarak;

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan araçlar doğrultusunda fiziksel ortamda rezervasyon ve konaklama için doldurduğunuz formlar ve bu kapsamda mevzuat gereği beyan ettiğiniz belgeler, rezervasyonlarınızda aracılık faaliyeti gösteren firmalar, internet sitemizde doldurduğunuz formlar ve kullanılan birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler (cookieler), otelimizin ve müşterilerimizin fiziksel güvenliği için kullanılan CCTV sistemleri ve sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

İda Costa tarafından kişisel verileriniz yukarıda her bir kişisel veri kategorisinin karşılığında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi; (c) bendi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve (f) bendi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak ve bu haller dışında kalan durumlarda Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz kapsamında sağlık verileriniz ise yukarıda açıklandığı üzere COVID-19 küresel pandemi koşulları dolayısıyla başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması kararlaştırılan tedbirler uyarınca, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimiz kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ilgili mevzuat gereği yetkili kurum ve kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize Yönelik Talep ve Haklarınız

İda Costa’ya başvurarak, ilgili kişinin haklarını düzenleyen Kanun’un 11. maddesi uyarınca her zaman aşağıdaki haklarınızı talep edebilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, bizlerden temin edebileceğiniz veyahut https://www.idacosta.com/ilgili-kisi-basvuru-formu.html adresi üzerinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile

- Kimliğinizi gösterir belgeyi, Başvuru Formu ıslak imzalı olacak şekilde İda Costa’ya şahsen başvuru yoluyla veya noter vasıtasıyla Küçükkuyu-Assos Sahil Yolu Üzeri Kozlu Köyü Altı No: 116, Assos, Ayvacık/Çanakkale/Türkiye adresine ileterek;

- Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabınız aracılığıyla İda Costa KEP adresi olan borpametal@hs01.kep.tr adresine ileterek;

- Daha önceden İda Costa’ya ilettiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@idacosta.com adresine ileterek;

- E-posta adresinizin İda Costa sistemlerinde kayıtlı bulunmaması halinde mobil imza/e-imza ile kimliğinizin ispatlanmasına imkân sağlayan bir yöntem kullanmak suretiyle e-posta ile ileterek

bizlere yönlendirebilirsiniz.

Otelimiz, Covid-19’dan korunma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgelere uygun olacak şekilde gereken tüm aksiyonları almıştır. Güvenli Turizm Sertifika belgesini görüntülemek için tıklayın.