X
İnternet sitemizde size daha iyi bir hizmet sunmak, size sosyal medyada sunulan içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezlere dair detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı incelemenizi rica ederiz. Tüm çerezleri kabul et Yalnızca zorunlu çerezleri kabul et
Assos Ida Costa Hotel Assos Ida Costa Hotel
ENG

BORPA METAL TİCARET VE TURİZM LTD. ŞTİ. – ASSOS İDA COSTA OTEL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ŞUBAT 2021

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Şirket çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı Şirket çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle şirket çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İş Ortakları Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası.
Şirket / İda Costa Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

1. GİRİŞ

1.1. Genel Açıklamalar

Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. (bundan böyle “İda Costa” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önemi vermekteyiz. Bu sebeple, müşteri güvenliği anlamında sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda genel esasları belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na (“Politika”) uygun hareket etmekteyiz. Bu kapsamda, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına Politika’yı sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politika’nın Amacı ve Kapsamı

Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda İlgili Kişi’lerin İda Costa tarafından otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin bilgilendirmede bulunmaktır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK İLGİLİ KİŞİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. İlgili Kişi

Politika kapsamındaki İlgili Kişi’ler, İda Costa tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak İlgili Kişi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Müşteri/Ürün veya Hizmet Alan Kişi İda Costa’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ve tüzel kişi temsilcilerini ifade etmektedir.
Potansiyel Müşteri/Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı İda Costa’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Ziyaretçi İda Costa, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
Çalışan İda Costa tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm İda Costa çalışanlarıdır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; stajyerler, imza yetkisi bulunan çalışanlar, beyaz yaka çalışanlar, mavi yaka çalışanlar ve yabancı çalışan expatlar olabilecektir.
Çalışan Adayı İda Costa’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Alt İşveren Çalışanı/Yetkilisi İda Costa’nın iş faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerin bir bölümünü yapmayı üstlenen yüklenici tarafın çalışanı ve yetkililerini ifade etmektedir.
Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi İda Costa’dan aldığı talimatlar doğrultusunda ve İda Costa ile arasındaki sözleşmeye dayanarak İda Costa’nın ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan tarafların yetkililerini ve çalışanlarını ifade etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyesi gerçek kişileri ifade etmektedir.
İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi İda Costa’nın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu tarafların çalışan ve yetkililerini ifade etmektedir.
Stajyer Stajını İda Costa’da sürdüren kişileri ifade etmektedir.
Stajyer Adayı İda Costa’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle staj başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Eski Çalışan/Emekli Önceden İda Costa bordrosunda iş faaliyetleri yürüten ve işten ayrılmış olan kişileri ifade etmektedir.
Etkinlik Katılımcısı İda Costa tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan kişileri ifade etmektedir.
Kamu Personeli Devlet hizmetinde çalışan görevlileri ifade etmektedir.
Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

İlgili Kişi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. İlgili Kişi’nin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde İlgili Kişi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorileri

İda Costa tarafından aşağıda kategorize edilmiş; İda Costa ile paylaşılmış, otomatik yollarla toplanmış veya diğer kaynaklardan alınmış olanlar dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgah, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi İlgili Kişi’yle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Özlük Bilgisi İlgili Kişi’ye ait bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi bilgiler
Araç Bilgisi Araç plakası, araç ruhsatı ve trafik cezası gibi bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Finansal Bilgi İda Costa’nın İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Mülakat ve İşe Alım Notları İda Costa’nın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği İda Costa’nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya İda Costa ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve otelimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi İda Costa’nın kanuni yükümlülükleri ve otel politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı gibi ceza mahkûmiyetine, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, HES kodu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi kişisel sağlık bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ses ve video kayıtları
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi İda Costa’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Mesleki Deneyim İlgili Kişi’ye ait diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript gibi bilgiler
Lokasyon Bulunulan yerin konum bilgileri

2.3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

İda Costa tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; yürüttüğümüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; İda Costa tarafından sunulan hizmetlerden ve ürünlerden İlgili Kişi’leri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi; İda Costa ile iş ilişkisi içerisinde olan İlgili Kişi’lerin hukuki ve ticari-iş güvenliğinin temini; İda Costa’nın iş stratejilerinin planlanması ve icrası; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlenmektedir:

- Faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,

- Müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

- İş sürekliliğinin sağlanması, faaliyetlerinin planlanması, stratejilerin belirlenmesi veya icrası,

- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

- Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

- İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Sigorta süreçlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin ya da hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İda Costa’nın fiziksel mekan güvenliğinin temini,

- İda Costa’nın ve İda Costa ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- İş başvurularının değerlendirilmesi, alt işveren personel, ekstra personel, yabancı personel süreçlerinin planlanması ve icrası, İda Costa çalışanlarının işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları ve özlük süreçlerinin yönetilmesi başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İda Costa’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

- İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

- Transfer, karşılama, unutulan eşyaların gönderilmesi gibi taleplerin karşılanması,

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanun’a göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Bu kapsamda İda Costa, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

3.2. Aydınlatma Yükümlülükleri

Kanun, kişisel verileri işlenen İlgili Kişi’lere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlenebileceği ve kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır. Buna göre İda Costa, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri İlgili Kişi’ye sağlamakla yükümlüdür:

- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

- Kanun’un 11. maddesinde yer verilen İlgili Kişi’nin diğer hakları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kanun kapsamında belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Verilerinin yanlış aktarılması, silinmesi veya yok edilmesi gibi durumlarda bu durumun, verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerinin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme.

Veri işleme faaliyetinin İlgili Kişi’nin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin Kanun’daki diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun İlgili Kişi’yi bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani İlgili Kişi, kişisel verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmaktadır.

3.3. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kanun’un veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu olan İda Costa;

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İda Costa, bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) yetki ve görevleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, Kurul tarafından belirlenecek asgari kriterler esas alınmak üzere sektör bazında işlenen kişisel verilerin niteliğine göre ilave tedbirlerin alınması da söz konusu olabilecektir.

İda Costa, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Dolayısıyla veri işleyenler de veri güvenliğinin sağlanması için tedbir alma yükümlülüğü altındadır. Buna göre, örneğin veri sorumlusunun şirketine ilişkin kayıtlar bir muhasebe şirketi tarafından tutuluyorsa, verilerin işlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusu İda Costa, muhasebe şirketiyle birlikte müştereken sorumlu olacaktır.

Kanun’da, veri güvenliğine ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusuna denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Dolayısıyla, veri sorumlusu bu denetimi kendisi gerçekleştirebileceği gibi, bir üçüncü kişi vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

Öte yandan, veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Son olarak, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

3.4. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

Veri sorumlusu İda Costa, İlgili Kişi’ler tarafından yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Kanun’un uygulanmasıyla ilgili kendisine iletilen talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde İda Costa, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan İlgili Kişi’den isteyebilir.

İda Costa, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde bu talebin gereği yerine getirilir. Başvurunun İda Costa’nın hatasından kaynaklanması halinde ise alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.

3.5. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda re’sen görev alanına giren konularda yapacağı inceleme sonucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların veri sorumlusu İda Costa tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. İda Costa bu kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İda Costa tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, İda Costa tarafından sunulmakta olan hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olduğu ölçüde işlenmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

İda Costa, gizliliğinizin korunması için gereken tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uymak şartıyla; kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlemektedir:

- Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; İda Costa, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve İlgili Kişi’lerin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.

- Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; İda Costa tarafından işlenen kişisel verilerin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilere bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

- Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; İda Costa, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.

Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; İda Costa tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.

Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; İda Costa tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

İda Costa tarafından kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

İlgili kişinin açık rızasının olması halinde diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 4.2. sayılı başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, İda Costa tarafından İlgili Kişi’nin kişisel verileri, İlgili Kişi’nin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde İda Costa tarafından kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda İda Costa, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.

Fiili imkansızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, İda Costa tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan İlgili Kişi’ye ait kişisel veriler, İlgili Kişi’nin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, İlgili Kişi ile İda Costa arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda İda Costa, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, İlgili Kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak İda Costa tarafından İlgili Kişi’lerin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, İda Costa zorunluluk kapsamında İlgili Kişi’lerin açık rızası olmaksızın İlgili Kişi’nin kişisel verilerini işleyebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, İda Costa ile İlgili Kişi’nin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla İda Costa tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde İda Costa öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin İlgili Kişi’nin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

4.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

İda Costa, özel nitelikli kişisel verileri Kurul tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI VE GÜVENLİĞİ

5.1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilecektir?

Kanun’a uygun olarak, Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya kişisel verilerinizi işlememiz için mevzuat tarafından öngörülen zamanaşımı süreleri dolduğunda, İda Costa tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

5.2. Kişisel Verilerin Güvenliği

İda Costa, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek ve bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

6.1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir. İda Costa, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden süreçte, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

6.2. İlgili Kişilerin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

İlgili kişilerin İda Costa’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda İda Costa, kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. İda Costa, İlgili Kişi’nin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve İlgili Kişi’ye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa İda Costa bu durumu üçüncü kişiye bildirir ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, İda Costa, İlgili Kişi’ye gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını İlgili Kişi’ye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

7. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

7.1. Politika’da Yapılacak Değişiklikler

İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde İda Costa tarafından Politika’da değişiklik yapılabilir.

İda Costa tarafından gizlilik, kişisel verilerin saklanması ve yok edilmesi, site kullanım şartları, İda Costa müşterilerine sunulan ürünler, hizmetler ve etkinliklerde gerekli görülebilecek her türlü değişiklik, internet adresi üzerinden veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

İda Costa tarafından Politika üzerinde yapılabilecek değişiklikler incelenebilecek nitelikle olup değişikliklere ilişkin her türlü şikayet ve ek bilgi talebi İda Costa’nın internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.

7.2. Politika’nın Yürürlüğü

İda Costa tarafından düzenlenerek yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Politika, İda Costa’nın internet adresinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

İda Costa, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna İda Costa’nın internet adresi üzerinden erişilebilir.

8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda İda Costa tarafından İlgili Kişi’lere aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve İlgili Kişi’ler, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Otelimiz, Covid-19’dan korunma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgelere uygun olacak şekilde gereken tüm aksiyonları almıştır. Güvenli Turizm Sertifika belgesini görüntülemek için tıklayın.